Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (trước nguyên âm hay ở cuối câu 'ju:stu:)(phủ định used not to, usedn't to, usen't to)
    thường
    tôi đã từng sống ở Luân Đôn
    Anh đã từng hút tẩu phải không?