Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acclimate /ə'klaimətaiz/  

 • Ngoại động từ
  làm thích nghi khí hậu, làm hợp thuỷ thổ (súc vật, cây cối)
  thích nghi với môi trường
  Nội động từ
  (từ hiếm,nghĩa hiếm)
  thích nghi khí hậu
  thích nghi với môi trường