Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

euphemistic /'ju:fə'mistik/  

 • Tính từ
  theo lối nói trại, sử dụng uyển ngữ
  euphemistic terms
  từ ngữ nói trại

  * Các từ tương tự:
  euphemistical, euphemistically