Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tính khí; tâm tính
  have a quick temper
  có tính khí nóng nảy
  be in a bad temper
  bực tức cáu kỉnh
  sự tức giận; cơn giận
  a fit of temper
  cơn giận, nổi cơn tam bành
  (kỹ thuật) độ tôi (của kim loại đã tôi)
  in a bad (foul; rotten…) temper
  [trong cơn] tức giận
  keep (lose) one's temper
  nén được (không nén được) cơn giận
  Động từ
  (kỹ thuật) tôi (kim loại)
  thép đã tôi
  (+ with) làm dịu bớt; giảm nhẹ
  temper justice with mercy
  làm dịu bớt sự khắc nghiệt của công lý bằng lòng khoan hồng

  * Các từ tương tự:
  tempera, temperament, temperamental, temperamentally, temperance, temperate, temperately, temperateness, temperature