Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho hợp với, sửa cho hợp với
  máy này đã được sửa cho phù hợp với việc sử dụng dưới nước
  sửa lại cho hợp, cải biên; phóng tác
  tiểu thuyết này đã được cải biên từ nguyên bản tiếng Nga để phát thanh
  thích nghi với
  mắt chúng ta dần dần thích nghi với bóng tối
  cô ta thích nghi nhanh chóng với khí hậu mới

  * Các từ tương tự:
  adaptability, adaptable, adaptableness, adaptation, adaptation function, adaptational, adaptationally, adapter, adapter board