Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thể thích nghi; có thể làm cho thích nghi
  he is not very adaptable
  anh ta không thể dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh mới

  * Các từ tương tự:
  adaptableness