Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accommodate /ə'kɒmədeit/  

 • Động từ
  chứa được, có đủ chỗ ở cho
  this hotel can accommodate up to 500 guests
  khách sạn này chứa được tới 500 người
  điều tiết, điều chỉnh cho phù hợp
  I will accommodate my plans to yours
  tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch của tôi cho phù hợp với kế hoạch của bạn
  cung cấp, cấp cho
  the bank will accommodate you with a loan
  ngân hàng sẽ cho anh vay tiền
  giúp đỡ, làm ơn
  I shall endeavour to accommodate you whenever possible
  tôi sẽ cố giúp anh mỗi khi có thể được
  tính đến, xét đến
  accommodate the special needs of minority groups
  tính đến những nhu cầu đặc biệt của các nhóm thiểu số

  * Các từ tương tự:
  accommodated location