Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harmonize /'hɑ:mənaiz/  

 • cách viết khác harmonise
  Động từ
  [làm cho] hài hòa
  the cottages harmonize well with the landscape
  mấy căn nhà tranh rất hài hòa với phong cảnh ấy
  hát bè
  nhóm đó hát bè rất ăn ý

  * Các từ tương tự:
  harmonize