Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  trang bị
  quân lính được trang bị vũ khí đạn dược đầy đủ
  họ tự trang bị cho cuộc đi thám hiểm
  sự giáo dục tốt sẽ trang bị tốt cho bạn vào đời

  * Các từ tương tự:
  equipage, equipartition, equiphase, equipment, equipoise, equipolarization, equipollence, equipollency, equipollent