Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caparison /kə'pærisn/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều) tấm phủ lưng ngựa
    Động từ
    phủ tấm lưng cho (ngựa)