Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sự cùng phân cực, sự đẳng phân cực