Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equipollence /i:kwi'pɔləns/  

  • Danh từ
    sự bằng sức, sự ngang sức; sự tương đương (về giá trị...)