Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trang bị đồ đạc cho
  furnish a house (an office)
  trang bị đồ đạc cho một căn nhà (cho một cơ quan)
  cung ứng, cung cấp
  furnish a village with supplies (furnish supplies to a village)
  cung ứng hàng dự trữ cho một làng

  * Các từ tương tự:
  furnished, furnisher, furnishing, furnishings, furnishment