Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phân bố đều
    phân hoạch đều