Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quân trang
  họ hành quân hai mươi dặm với đầy đủ quân trang
  đồ lề, đồ trang bị
  a repair kit
  đồ lề sửa chữa
  bộ đồ lắp ráp
  bộ đồ lắp ráp thành phi cơ đồ chơi
  Động từ
  (-tt)
  kit somebody out (up) [with something]
  trang bị cái gì cho ai
  Anh ấy đã được trang bị đầy đủ để đi trượt tuyết

  * Các từ tương tự:
  kit-cat, kitbag, kitchem-maid, kitchen, kitchen garden, kitchen midden, kitchen physic, kitchen police, kitchen sink-drama