Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accoutrements /ə'ku:trəmənts/  

  • Danh từ
    (Mỹ accouterments /ə'ku:təmənts/) (số nhiều)
    trang bị, y phục
    đồ quân dụng(của người lính)