Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accouterments /ə'ku:təmənts/  

  • Danh từ số nhiều
    trang bị, y phục
    đồ quân dụng (của người lính)