Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paraphernalia /pærəfə'neiliə/  

  • Danh từ
    đồ lề
    skiing paraphernalia
    đồ lề trượt tuyết