Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kitchem-maid /'kitʃinmeid/  

  • -wench) /'kitʃinwentʃ/* danh từ
    chị phụ bếp