Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kitchen garden /kit∫in'gɑ:dn/  

  • vườn rau