Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dụng cụ
  dụng cụ làm vườn
  đồ dùng, phương tiện
  máy điện toán bây giờ là phương tiện cần thiết cho nhiều doanh nghiệp
  (tiếng lóng) công cụ
  ông thủ tướng chỉ là một công cụ trong tay tổng thống
  (tiếng lóng) dương vật
  down tools
  xem down
  Động từ
  rập nóng hình trang trí (vào bìa sách)
  tool along
  (khẩu ngữ)
  cho xe chạy thong thả
  tool up
  trang bị máy móc cần thiết (cho một nhà máy)

  * Các từ tương tự:
  toolbar, toolbox, tooler, tooling, toolkit