Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) sự gia công bằng máy
    việc trang bị dụng cụ máy móc
    sự hiệu chỉnh (máy công cụ)
    sự giập hình trang trí (vào gáy sách)