Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

avenue /'ævənju:/  /'ævənu:/

 • Danh từ
  đường vào tòa nhà (thường có trồng cây hai bên)
  (viết tắt Ave)
  đại lộ
  (nghĩa bóng)
  con đường
  avenue to fame
  con đường dẫn đến danh vọng