Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con rối
  a puppet theatre
  nhà hát múa rối
  bù nhìn
  a puppet government
  chính phủ bù nhìn

  * Các từ tương tự:
  puppet-headed, puppet-play, puppet-show, puppeteer, puppetoon, puppetry