Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con tốt (trong bộ cờ)
  (nghĩa bóng) con cờ; quân (dưới sự điều khiển và kiểm soát của người khác)
  chúng tôi chỉ là những con cờ trong cuộc đấu tranh giành quyền lực
  Động từ
  cầm [cố], thế chấp
  nó đã cầm lái đồng hồ vàng của nó để trả tiền nhà
  (nghĩa bóng) đem đảm bảo (cái gì để được cái gì)
  pawn one's honour
  đem danh dự ra đảm bảo (để được cái gì đó)
  Danh từ
  in pawn
  đang đem cầm
  my watch is in pawn
  đồng hồ của tôi đang đem cầm

  * Các từ tương tự:
  pawn-ticket, pawnable, pawnage, pawnbroker, pawnbroking, pawnee, pawner, pawnshop