Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    Có đeo găng
    tay có đeo găng

    * Các từ tương tự:
    glove, glove compartment, glove puppet, glove-factory, glove-fight, glove-maker, glover