Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glove puppet /'glʌvpʌpit/  

  • con rối tay (đeo vào tay và dùng ngón tay mà điều khiển)