Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glove-fight /'glʌvfait/  

  • Danh từ
    trận đấu quyền Anh