Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều yes-men /'jesmən/)
    người cái gì cũng thưa vâng (đối với cấp trên)