Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người luồn cúi, người xu phụ