Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bootlicker /'bu:t,likə/  

  • Danh từ
    kẻ liếm gót, kẻ bợ đỡ