Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spaniel /'spænjəl/  

  • Danh từ
    giống chó Xpanhơn (lông dài mượt, tai cụp)