Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (nghĩa xấu)
  người bợ đỡ
  Động từ
  (toadied) (nghĩa xấu)
  bợ đỡ
  bợ đỡ chủ

  * Các từ tương tự:
  toadyism