Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jackal /'dʒækɔ:l (Mỹ 'dʒækl)/  

  • Danh từ
    (động vật)
    chó rừng