Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arse-licker /'ɑ:slikə[r]/  

  • Danh từ
    (tục tĩu)
    đồ liếm đít