Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

time-server /'taim,sɜ:və[r]/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    kẻ xu thời