Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

courtier /'kɔ:tiə[r]/  

  • Danh từ
    triều thần
    vua và triều thần