Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sycophant /'sikəfænt/  

  • Danh từ
    kẻ xu nịnh

    * Các từ tương tự:
    sycophantic, sycophantical, sycophantically