Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sycophantical /sikə'fæntik/  

  • Tính từ
    nịnh hót, bợ đỡ
    ăn bám

    * Các từ tương tự:
    sycophantically