Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sycophantically /,sikə'fæntikli/  

  • Phó từ
    [một cách] xu nịnh