Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị người khác giật dây