Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puppetry /'pʌpitri/  

  • Danh từ
    nghệ thuật múa rối