Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puppeteer /,pʌpi'tiə[r]/  

  • Danh từ
    người [làm trò] múa rối