Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puppet-play /'pʌpitpleit/  

  • Danh từ
    (cách viết khác puppet-show)
    trò múa rối