Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marionette /,mæriə'net/  

  • Danh từ
    con rối