Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puppet-show /'pʌpit∫əʊ/  

  • Danh từ
    như puppet-play