Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trang hoàng; sự trang trí
  the clock is simply for ornament, it doesn't actually work
  đồng hồ này chỉ để trang trí, thực sự nó không chạy nữa
  vật trang hoàng; vật trang trí
  cái kệ bày đầy vật trang trí
  (cũ) cái làm tăng thêm vẻ đẹp; nét tô điểm
  he is an ornament to his profession
  ông ta là nét tô điểm cho nghề nghiệp của ông
  Động từ
  (hay dùng ở dạng bị động)
  trang hoàng; trang trí
  cây thông Nô-en trang trí trang kim

  * Các từ tương tự:
  ornamental, ornamentalism, ornamentalist, ornamentation, ornamenter