Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ornamentalism /ɔ:nə'mentəlizm/  

  • Danh từ
    thuật trang hoàng, thuật trang trí