Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embroidery /im'brɔidəri/  

  • Danh từ
    sự thêu; đồ thêu
    chi tiết thêu dệt thêm