Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frippery /'fripəri/  

  • Danh từ
    sự trang trí lòe loẹt (ở quần áo)
    vật trang trí rẻ tiền